Edificació existent

1. Estat de dimensions

+Té dades de les dimensions i les superfícies reals del seu edifici?

FPA,  fa a preus molt avantatjosos, aixecaments d’estat actual de les seves edificacions. Representat amb el màxim rigor els detalls dimensionals .

 • Definició descriptiva i gràfica bàsica de la geometria del edifici.
 • Aixecament complet descriptiu i gràfic de l’estat actual dimensional del edifici, superfícies, volums, perímetres i il·luminacions.
 • Modelització del edifici en el seu estat actual.

 

2. Estat de conservació del edifici

+Ha realitzat la ITE obligatòria ?

FPA, l’hi pot realitzar un anàlisi de l’estat de conservació del seu edifici emetent únicament l’informe de la ITE obligatòria, o bé realitzar un treball més ampli, que pot abastar un complet estudi amb anàlisi i diagnosi de les patologies que presenta cada sistema de l’edifici, així com la programació i valoració de les actuacions necessàries.
En aquest darrer cas s’obté un document idoni per a les comunitats de propietaris que disposen d’una guia tècnica coherent i estructurada per prioritats, per assegurar l’eficiència de les inversions de manteniment.

 • Redacció de l’informe d’inspecció tècnica del edifici.
 • Anàlisi i diagnòstic detallat i justificat de les patologies per cada sistema edificatori.
 • Adequació del edifici a les prestacions actualment exigides pel CTE.

 

3. Situació administrativa i tributària del edifici

+Coincideix el seu edifici amb les descripcions cadastral i registrals? Té coneixement de com l’hi afecta el planejament urbanístic vigent?

FPA, analitza la realitat física del seu edifici i diagnostica les incidències que presenti respecte la situació administrativa tan urbanística, com cadastral i registral, i a petició seva farem les actuacions i gestions necessàries per resoldre les incidències detectades.

 • Obtenció de certificat cadastral.
 • Verificació i superposició del estat de dimensions obtingut amb la descripció i situació cadastral, informe d’incidències.
 • Obtenció de certificat registral.
 • Verificació de la correspondència amb la superfície inscrita al registre, informe d’incidències.
 • Situació respecte el planejament urbanístic, amb certificat municipal.

 

4. Instal·lacions i energia

+Com funcionen les instal·lacions del meu edifici? Estan legalitzades?
Quina és la eficiència energètica, puc reduir els consums, quant em costarà, en quant temps ho puc amortitzar?

FPA, pot efectuar un aixecament de l’estat actual de les seves instal·lacions, fent anàlisi i diagnosi de la seva situació tan de funcionament i eficiència com administratiu i d’adequació a la legalitat vigent.
Podem també projectar i dur a terme les actuacions necessàries per millorar l’eficiència energètica dels seus edificis.

 • Descripció de l’estat actual de instal·lacions existents.
 • Projectes d’adequació i legalització de les instal·lacions existent.
 • Anàlisi i diagnòstic del comportament energètic del edifici.
 • Obtenció de la certificació d’eficiència energètica en l’estat actual.
 • Estratègies i accions de millora de l’eficiència energètica.

 

5. Projectes i plans sobre l’edifici existent

+Com es pot fer i quin cost tindria reparar les patologies del edifici? Quina seria la seqüència mes avantatjosa d’efectuar les reparacions i millores en cas de tenir-les que fer per fases?

FPA, es un autèntic especialista en projectes de restauració, reparació reforma i millora. En base als nostres aixecaments d’estat actual i dels d’anàlisi i diagnosi, fem tot tipus de projectes i plans de manteniment sobre els edificis existents.

 • Projectes de restauració, reparació, reforma i millora.
 • Plans de manteniment.
 • Projectes d’adequació i legalització de les instal·lacions.
 • Projectes d’adequació i obtenció de llicències ambientals (aparcaments ..)
 • Direcció facultativa de les obres.

 

6. Gestions

+Vol adequar les dades administratives del seu edifici o entitat construïda? Vol conèixer els aprofitaments òptims? Vol vendre o llogar?

FPA, pot gestionar, estructurar les dades i donar-l’hi un servei integral, tan si vol corregir dades administraves dels seus edificis, com si vol conèixer els aprofitaments que puguin resultar òptims.
També l’hi oferim la possibilitat de rebre assessorament i assistència tècnica per vendre o llogar les seus edificis i les seves entitats.

 • Adequació de dades cadastrals i registrals a la realitat existent.
 • Administració de la finca i dels seus rendiments.
 • Seguiment de les modificacions del planejament urbanístic en defensa del millor aprofitament.
 • Redacció i tramitació d’expedients per obtenir llicències urbanístiques i ambientals.
 • Redacció i tramitació d’expedients per obtenir subvencions.
 • Sol·licitud i comparació d’ofertes per efectuar obres i informe d’avaluació de contractistes.
 • Redacció de la documentació contractual i de garanties per contractar les obres i els subministraments.

 

7. Valoracions

+Quin és el valor de mercat de la seva edificació o entitat?

FPA, pot efectuar la valoració dels seus edificis a tots els efectes: mercat, hipoteques, expropiacions… amb la major garantia de fiabilitat i precisió.

 • Valor de mercat del edifici.
 • Valor del edifici a efectes hipotecaris.
 • Valor Cadastral d’acord amb la ponència vigent.