Gestió del sòl i finques

1. Estat de dimensions

+Coneix les dimensions reals de la seva finca?

FPA, pot realitzar a preus molt avantatjosos, els treballs topogràfics per determinar dimensions, superfícies, distancies, verificar situació de fites, obtenir les corbes de nivell i fer la representació gràfica de la topografia i dels elements existents a les finques,  lliurant copies en suport informàtic i en paper.

 • Topogràfic perimetral per definir superfícies i fites.
 • Topogràfic total de la finca, amb edificacions, elements visibles i corbes de nivell.

 

2. Situació administrativa

+Coincideix la seva finca amb les descripcions cadastral i registrals? Té coneixement de com l’hi afecta el planejament urbanístic vigent?

FPA, analitza la realitat física de la seva finca i diagnostica les incidències que presenti respecte la situació administrativa tant urbanística, com cadastral i registral, i a petició seva farem les actuacions i gestions necessàries per resoldre les incidències detectades.

 • Obtenció de certificat cadastral.
 • Verificació i superposició del topogràfic amb la descripció i situació cadastral, informe d’incidències.
 • Obtenció de certificat registral.
 • Verificació de la correspondència amb la superfície inscrita al registre, informe d’incidències.
 • Situació respecte el planejament urbanístic, obtenció i informe del certificat municipal d’aprofitament urbanístic.

 

3.Valoracions

+Quin és el valor de mercat de la seva finca?

FPA, pot efectuar la valoració de les seves finques a tots els efectes:  mercat, hipoteques, expropiacions…, amb la major garantia de fiabilitat i precisió.

 • Valor de mercat del sòl.
 • Valor a efectes hipotecaris.
 • Valor cadastral d’acord amb la ponència vigent.

 

4. Gestions

+Vol adequar les dades administratives de la seva finca? Vol conèixer els aprofitaments òptims? Vol vendre o llogar?

FPA, pot gestionar, estructurar les dades i donar-l’hi un servei integral, tan si vol corregir dades administratives de les seves finques, com si vol conèixer els aprofitaments que puguin resultar òptims.
També l’hi oferim la possibilitat de rebre assessorament i assistència tècnica per vendre o llogar la seva finca.

 • Adequació de dades cadastrals i registrals a la realitat existent.
 • Seguiment de les modificacions del planejament urbanístic en defensa del millor aprofitament.
 • Administració de la finca i dels seus rendiments.

 

5. Projectes

+Es pot dividir la seva finca? Té esgotat l'aprofitament urbanístic?

FPA, pot efectuar els projectes i les parcel·lacions necessàries per poder dividir les seves finques, analitzant a l’hora l’aprofitament urbanístic atorgat pel planejament a cada una d’elles, fins garantir el màxim aprofitament urbanístic.

 • Parcel·lacions o segregacions.
 • Estudis i projectes per obtenir el màxim aprofitament urbanístic.

Topogràfics permietrals   Plànols d'estat actual  Valor de mercat de finques i sòls   Gestió de finques